Nieuwe spelregels voor de Arnhemse Wijkaanpak van kracht

Op 1 januari van dit jaar zijn de nieuwe spelregels voor de Arnhemse Wijkaanpak in werking getreden. Tevens zijn alle bewonersbudgetten van de verschillende wijken herijkt. Dat betekent in sommige gevallen een financiële achteruitgang, maar het Bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen (waartoe. voor de volledigheid ook Saksen Weimar, Nieuw-Monnikenhuizen en Arnhemse Allee gerekend worden) kan juist over iets meer geld beschikken.

Deze mededeling vraagt wellicht om een toelichting. Niet voor iedereen zal meteen duidelijk zijn wat de Arnhemse Wijkaanpaak is, of een bewonersbudget of bewonersoverleg.
De Arnhemse Wijkaanpak komt er simpel gezegd op neer dat de gemeente per wijk of gebiedsdeel een budget beschikbaar stelt, waar in de wijk activiteiten van georganiseerd kunnen worden. . De verdeling van de budgetten over de wijken dateerde nog van 1995 en was in hoofdzaak gebaseerd op drie typen wijken: aandachtswijk, preventiewijk en beheerwijk en was na 25 jaar aan herziening toe.
De herijking en het veranderen van de spelregels kwam tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van verschillende bewonersgroepen: tijdens een aantal discussie-avonden konden zij hun mening laten horen. De bewonersbudgetten zijn nu opnieuw vastgesteld en op een andere manier berekend, maar de verdeling op basis van type wijk is wel in stand gebleven.

Het belangrijkste verschil is dat er nu gelet wordt op het aantal inwoners, maar ook de leefbaarheid in een wijk speelt een rol. Voor alle duidelijkheid: .het bewonersbudget is niet al het geld wat er voor een wijk beschikbaar is, maar enkel het gedeelte waar bewoners zich over mogen uitspreken.

Dat uitspreken gebeurt door middel van een Bewonersoverleg (kortweg BO). In een BO kunnen bewoners van de wijk zitting nemen. De samenstelling doet zo veel mogelijk recht aan de samenstelling van de wijk en spreiding over de buurten. De deelnemers wonen in de wijk en hebben stemrecht; anderen kunnen op basis van competenties aansluiten, zij hebben geen stemrecht. Met instemming van het Bewonersoverleg kunnen ook wijkorganisaties aan het Bewonersoverleg deelnemen. De leden van het Bewonersoverleg dienen het algemeen belang van de wijk. Bij het nemen van besluiten streeft het Bewonersoverleg naar breed gedragen
besluitvorming, maar indien nodig kan besloten worden met meerderheid van stemmen. Beroepskrachten hebben wel adviesrecht, maar geen stemrecht. Alle wijkbewoners, groepen en organisaties in de wijk kunnen een initiatief voor financiële ondersteuning indienen. Het Bewonersoverleg zorgt ervoor dat de procedure daarvoor met de wijkbewoners gecommuniceerd wordt.

De onderwerpen die in een Bewonersoverleg aan de orde komen zijn heel divers: zo kan het gaan over een straatvuilopruimactie die buurtbewoners spontaan organiseren, of een aanvraag op initiatief van bewoners voor een speeltoestel. Maar ook over de toekomstplannen van het marktplein (waarover later in het jaar meer), of over de plannen om woningen te bouwen bij de Beukenlaan. Maar ook veiligheid en buurtvoorzieningen zijn onderwerp van gesprek. Formeel heeft een BO geen beslissingsbevoegdheid, maar een adviserende rol. Maar omdat de gemeente graag een prettige samenwerking heeft met de wijkbewoners, worden adviezen van het BO vrijwel zonder uitzondering overgenomen.

Voor wie meer wil weten over de spelregels: de Nieuwe Spelregels Arnhemse Wijkaanpak zijn hier te vinden. Voor wie het eens rustig na wil lezen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *