Bewonersoverleg

De gemeente betrekt graag haar burgers bij de zaken die zij in een wijk uitvoeren, In Arnhem is dat geregeld door een BewonersOverleg (BO). (Overigens is de naamgeving soms wel gevariëerd: wijkplatform, wijkvereniging of bewonersbelangenvereniging zijn ook namen die gebruikt worden voor datgene wat de gemeente onder een BewonersOverleg verstaat.)

Wat is het Bewonersoverleg?
In een BO kunnen bewoners van de wijk zitting nemen. De samenstelling doet zo veel mogelijk recht aan de samenstelling van de wijk en spreiding over de buurten. De deelnemers wonen in de wijk en hebben stemrecht; anderen kunnen op basis van competenties aansluiten, zij hebben geen stemrecht. Met instemming van het Bewonersoverleg kunnen ook wijkorganisaties aan het Bewonersoverleg deelnemen. De leden van het Bewonersoverleg dienen het algemeen belang van de wijk. Bij het nemen van besluiten streeft het Bewonersoverleg naar breed gedragen besluitvorming, maar indien nodig kan besloten worden met meerderheid van stemmen. Beroepskrachten hebben wel adviesrecht, maar geen stemrecht. Alle wijkbewoners, groepen en organisaties in de wijk kunnen een initiatief voor financiële ondersteuning indienen. Het Bewonersoverleg zorgt ervoor dat de procedure daarvoor met de wijkbewoners gecommuniceerd wordt.

Waar gaat het Bewonersoverleg over?
De onderwerpen die in een Bewonersoverleg aan de orde komen zijn heel divers: zo kan het gaan over een straatvuilopruimactie die buurtbewoners spontaan organiseren, of een aanvraag op initiatief van bewoners voor een speeltoestel. Maar ook over de toekomstplannen van het marktplein (waarover later in het jaar meer), of over de plannen om woningen te bouwen bij de Beukenlaan. Maar ook veiligheid en buurtvoorzieningen zijn onderwerp van gesprek. Formeel heeft een BO geen beslissingsbevoegdheid, maar een adviserende rol. Maar omdat de gemeente graag een prettige samenwerking heeft met de wijkbewoners, worden adviezen van het BO vrijwel zonder uitzondering overgenomen.

Bekijk hier de notulen van voorgaande vergaderingen.
Bekijk hier de agenda en de stukken van de eerstkomende vergadering.

Natuurlijk heeft de gemeente wel spelregels opgesteld voor een Bewonersoverleg. Deze zijn hier terug te lezen.

Hoe dien ik een aanvraag in bij het Bewonersoverleg?
Wilt u iets organiseren in én voor de wijk? En heeft u daarbij financiële ondersteuning nodig? Wellicht komt uw activiteit in aanmerking voor een bijdrage uit het Wijkbudget.
Een aanvraag dient altijd te worden gedaan via het Aanvraagformulier bijdrage wijkbudget. (U kunt hier dit formulier downloaden).
Het Bewonersoverleg beoordeelt vervolgens of uw aanvraag in aanmerking komt.
Let op: Een aanvraag dient uiterlijk 2 weken vóór het eerstvolgende Bewonersoverleg verstuurd te zijn!

Het BO komt in 2023 6 keer bijeen: 7 februari, 4 april, 6 juni, 5 september ,17 oktober en 12 december

Wil je meedoen of meepraten?
Het Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar, zoals de volledige naam luidt van het BewonersOverleg in dit gebied, komt 6 keer per jaar bijeen in MFC De Wetering. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur. Heb je zin om een vergadering bij te wonen? Kom dan gerust langs.
Wil je een onderwerp op de agenda zetten? Of overweeg je lid te worden van het BO? Stuur dan een mail naar:
bewonersoverleg@geitenkampnet.nl